tiny teapots
Milan vasek img 9699

stoneware and porcelain teapots, around 30-40ml each